2014


A Year in Review
 

History QUIZ about Kosovo
On 17th February is the Independence day of Kosovo and Klina Youth Chapter decided to organize a Quiz about the history of Kosovo. The age of participants was 14-16 so we invited pupils from Primary School and from High School in Klina. The quiz had 40 questions and these questions were compiled from us. The aim of this activity was to learn something more about our country and to involve more people in our activities.

World Water Day 2014
05 march 2014

This little project is concentrated in “the day of water”, the 22th of March that we will celebrate the day before, Friday 21th of March.
Objectives:
-Know the importance of water
-Learn water saving techniques
-Create daily habits of saving water
-Educating for a sustainable society and community
-Fun learning and cooperating
-Unite young people for a common cause
-Contents and procedures:
-Small-explaining workshop on the importance of water and give out tips, ideas and habits for saving water
-Educational and fun activities and outdoor games, including questions and solve problems on the care and water saving
-Crafting with recycled water bottles for children
-Obtaining an accreditation card as components of “water savers”
Cisko
IT Essentials 1
IT Essentials është trajnim i cili përveç që përfshinë bazat e hardware-it dhe software-it kompjuterik ai po ashtu i mbulon edhe konceptet e avancuara të tyre.
Studentët të cilët e përfundojnë këtë trajnim do të jenë në gjendje ti identifikojnë komponentët intern të kompjuterit, montojnë një sistem kompjuterik, instalim të sistemit operativ, si dhe të zgjidhin probleme kompjuterike duke përdorur mjete sistemore dhe softuer diagnostifikuese.
Temat e reja të përfshira në këtë version janë laptopet dhe pajisjet tjera mobile, lidhja wireless, siguria, çështjet ambientale dhe aftësitë e komunikimit.

CCNA Discovery
Kurikulumi CCNA Discovery i Cisco-s ofron njohuri fundamentale të rrjetave kompjuterike, eksperiencë praktike, rast për hulumtim të karrierës si dhe zhvillim i aftësive të cilat ju ndihmojnë studentëve të përgatiten për karrierat në nivelin bazik në Teknologji Informative dhe Rrjeta Kompjuterike. Kurikulumi ofron mësim të drejtpërdrejtë, duke përdorë mjete interaktive dhe ushtrime laboratorike që i mundëson studentit të mësojë teorinë e përgjithshme dhe të nevojshme, për krijimin e rrjetave.
CCNA Discovery është e dizajnuar për tu ofruar si kurikulum i pavarur, ose i kombinuar me ndonjë program që ofrohet në shkolla të mesme, teknike, kolegje dhe universitete.
Studentet te cilët kyçen ne CCNA Discovery nuk pritet te kenë njohuri paraprake dhe shkathtësi teknologjike, përveç aftësive bazike të kompjuterëve personal.

CCNA-ja është një trajnim i cili është i organizuar nga katër module:
Networking for Home and Small Businesses
Working at a Small-to-Medium Business or ISP
Introducing Routing and Switching in the Enterprise
Designing and Supporting Computer Networks

Këto module janë të dizajnuara të ofrojnë njohje teorike dhe eksperiencë praktike në teknologjitë moderne të rrjetave kompjuterike, dhe në mënyre specifike të ndihmojnë për tu përgatitur për çertifikimin Cisco Certified Network Associate (CCNA).
Materiali përfshinë terminologjinë e rrjetave dhe protokoleve, standardet në rrjeta, rrjetat lokale (LAN), rrjetat me shtrirje të gjerë (WAN), modelin OSI, kabllimin, mjetet dhe veglat për kabllim, sigurinë në punë, ruterët, konfigurimin e ruterëve dhe switch-ave, topologjitë yll, IP adresimi, VLAN dhe AccessList-at. Theksi i veçantë i është dhënë teknikave të zgjidhjes së problemeve dhe marrjes së vendimeve gjatë zgjidhjes së problemeve në rrjeta.
Youth in Action presentation at Secondary Schools in Klina
Aim of this activity is to inform young people about Yia projects and also to Promote European Voluntary Service among young people in Klina.

This activity was leaded by Evs Alberto Piva and two local members of Youth Center Shkelzen Shala and Dafina Millaku, they begin presentation at Secondary School “Luigj Gurakuqi” and then in Technical School “ Fehmi Agani” in Klina.

They worked with three different Groups and mainly participated young people that are graduating in Secondary school. Total number of participants was 95 young people aged 17-18 years old.

Result: this activity motivated young people to come in youth center to get information about Yia and also some young people are interested to search for Evs Projects in database, Italian Evs -Alberto Piva is supporting youngsters from Klina to prepare Cv and Motivation letter and also to search Evs Projects.

European Day 2014
Activity done in a bridge of one of the rivers in Klina.
Participants between 11-14 years old, and volunteers of
Klina Chapter.